Valmennukset

Oman toiminnan kehittäminen

Oman toiminnan kehittäminen -valmennuksessa työtäsi ja siihen liittyviä haasteita tai kehittämistarpeita tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta:

 1. Oman osaamisen kehittämistarpeiden arviointi
 2. Oman työn analysointi
 3. Oman organisaatioyksikön tai tiimin toimivuuden kartoitus

Oman työn analysointi (2) ja organisaatiokartoitus (3) auttavat sinua suhteuttamaan oman osaamisen kehittämistarpeiden arvioinnin (1) niihin haasteisiin, joihin sinun tulisi kyetä vastaamaan työssäsi. Valmennuksen tavoitteena on auttaa sinua laatimaan kehittämissuunnitelma, jossa omien valmiuksien kehittämisen lisäksi paikannat myös omaan työhösi ja työympäristöösi liittyviä kehittämistarpeita.

Oman osaamisen arviointi voidaan toteuttaa esim. 360-kyselyn tai psykologisen henkilöarvioinnin avulla. Oman työn analysoinnissa voidaan käyttää rooli- ja tehtäväkarttaa. Organisaatiokartoitus on tehokasta suorittaa OD36-mallin mukaan.

Valmennus voidaan toteuttaa joko ryhmämuotoisena workshoppina tai henkilökohtaisten coaching-istuntojen avulla taikka näiden yhdistelmänä.

Vaikuttamistaidot ja -taktiikat

Ihmisiin voi vaikuttaa kahta erilaista reittiä käyttäen: henkilökohtaisten vuorovaikuttamisen tai vaikuttamismuotoilun keinoin.  Ensimmäinen reitti perustuu perinteiseen yritykseen vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja asenteisiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tai viestinnän keinoin. Toinen reitti perustuu ihmisten sosiaalisen ja psykologisen ympäristön muotoilua tavalla, joka saa heidät toimimaan jollakin uudella tavalla.

Taitavaksi vaikuttajaksi – valmennuksessa käydään läpi näihin molempiin reitteihin liittyviä periaatteita ja menetelmiä. Valmennuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä vaikuttamistyön psykologisista ilmiöistä sekä tarjoilla uusia tapoja ja menetelmiä tehdä vaikuttamistyötä. Samoin osallistujien käsitys omista vahvuuksista ja heikkouksista erilaisissa vaikuttamistilanteissa kirkastuu.

Yhdeksän vaikuttamisen taktiikkaa:

 1. Perusteleminen tai järkeen vetoaminen
 2. Jämäkkyys, kyseenalaistaminen tai vaatiminen
 3. Auktoriteetti tai vastuuseen vetoaminen.
 4. Liittoutuminen tai verkostovaikuttaminen
 5. Neuvotteleminen tai vastavuoroisuus.
 6. Yhteistyö, auttaminen tai osallistaminen.
 7. Ystävällisyys tai positiivisuus
 8. Tunteet tai inspiroiminen
 9. Avittaminen, johdattelu tai valmentaminen

Vaikuttamisen viisi vipuvartta

Erilaisia vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä reittejä tehdä vaikuttamistyötä